Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

(gepubliceerd op 4/10/2016 12:28)

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Puur Taart die het gevolg zijn van uw bezoek aan deze webshop.

1. Uw relatie met Puur Taart

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via deze webshop noemen we verder de Services. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Puur Taart. Puur Taart betekent Puur Taart, een merknaam van justASK! BVBA, kantoorhoudende Kruisstraat 4, 918 Moerbeke-Waas met ondernemingsnummer BE0648.836.760.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Puur Taart, zijn op uw overeenkomst met Puur Taart altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Puur taart met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

2. Aanbiedingen en prijs

2.1 Aanbiedingen door en prijzen van Puur Taart zijn vrijblijvend. Puur Taart accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

2.2 Alle foto’s op deze website zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen dus mogelijks visueel afwijken. Bij een te grote afwijking kan u het product bij afhaling eventueel weigeren of een vervangproduct vragen.

2.3 Puur Taart behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

2.4 Alle geldende prijzen zijn steeds netto prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

3. Bestellingen

3.1 Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit.

3.2 Puur Taart behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

3.3 Puur Taart kan u ten alle tijde telefonisch contacteren met de vraag uw bestelling telefonisch te bevestigen of aan te passen.

4. Leveringen

5.1 Puur Taart levert de via deze webshop bestelde goederen enkel af in haar verkooppunt (zie 1.1 ) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling.

4.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

5. Betalingen

5.1 Puur Taart accepteert zowel betalingen met kredietkaarten via deze webshop als betalingen in contanten in haar verkooppunt.

5.2 Het risico van de goederen gaat over van Puur Taart naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

6. Verzakingsrecht

6.1 In toepassing van Art. 80 §4 2° wet op de handelspraktijken, beschikt u niet over het recht om van uw aankoop af te zien.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Puur Taart is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Puur Taart is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Puur Taart komen.

7.2 Puur Taart draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

7.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Puur Taart eveneens geen verantwoordelijkheid.

7.4 Puur Taart is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel.

7.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Puur Taart uitgesloten.

8. Wijzigingen van de Voorwaarden

8.1 Puur Taart kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Puur Taart via deze webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

8.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Puur Taart dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

8.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Puur Taart eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via deze webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

9. Algemene juridische voorwaarden

9.1 U stemt ermee in dat, indien Puur Taart geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Puur Taart volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Puur Taart kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Puur Taart staan.

9.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

9.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Puur Taart krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Puur Taart gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden.